O Cluster

Organización

Asemblea Xeral

É o órgano supremo de goberno do Clúster TIC Galicia e está composto por todos os asociados. Correspóndelle a adopción dos acordos de maior transcendencia da vida da entidade. Os acordos da Asemblea Xeral válidamente adoptados obrigan a todos os membros da asociación.

Comité de Dirección (CODI)

É o órgano executivo e operativo que de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral coordina as actuacións da asociación. Os membros que forman o Comité de Dirección son elixidos en Asemblea Xeral Extraordinaria, con mandatos de 3 anos como máximo.Os actuais membros do COES son os seguintes:

Presidente:

 • D. Antonio Rodríguez del Corral (R)
Vicepresidente Grandes Empresas:
 • D. Jesús Lage Fernández (EVERIS SPAIN)
Vicepresidente de PEMEs: 
 • D. Alejandro Lamas Pérez (SIXTEMA)
Secretario:
 • D. Francisco Javier Rodríguez Martínez (COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA)
Tesoureiro:
 • D. Gerardo José García Alvela (SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS)  
Vogais:
 • D. Martín Gómez Rodríguez (BAHÍA SOFTWARE)
 • D. Santiago Paz Noya (DOS ESPACIOS INTERNET CONSULTING)
 • D. Javier Taibo Gallego (EGATEL)
 • D. Eduardo Díaz Marcelo (IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA)
 • Dna. Mª Luz Castro Pena (IMAXIN)
 • D. Carlos Rodríguez García (LIBREBIT)
 • D. José Ángel Veiga Abeledo (SATEC)
 • D. Juan José Rivero Graña (SEIDOR)
 • D. José Antonio Román (SIVSA SOLUCIONES INFORMÁTICAS)
 • D. Esteban Vázquez Ferreiro (TESLA TECHNOLOGIES & SOFTWARE)
 • D. Leoncio Touceda Taboada (TECNOLOGÍAS PLEXUS)
 • D. Miguel Bugarín Pumar (VISUAL PUBLINET)

Comité Estratéxico (COES)

É o órgano de consulta e planificación, a medio e longo prazo, coa facultade de asesorar e enriquecer os obxectivos e tarefas do Clúster TIC Galicia.
Tal e como recollen os estatutos do Clúster, desde as últimas eleccións celebradas, o COES está composto, alomenos, por todos os membros do CODI aos que se lle suma:

 • Un representante do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) como centro tecnolóxico ou de investigación socio.

Presidencia

Antonio Rodríguez del Corral- Presidente do Cluster TIC Galicia

Ostenta a plena representación do Clúster ante calquera instancia pública e privada e, en xeral, en todos os actos nos que a entidade deba participar.

Preside a Asemblea Xeral, o Comité Estratéxico e máis o Comité de Dirección.

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia


Vicepresidencia

Jesús Lage Fernández - Vicepresidente do Cluster TIC Galicia
Jesús Lage Fernández, Vicepresidente do Clúster TIC Galicia
SecretaríaFrancisco Javier Rodríguez Martínez, Secretario do Clúster TIC Galicia
TesoureríaGerardo José García Alvela, Tesoureiro do Clúster TIC Galicia

Comité de Dirección - elixido o 4 de maio de 2017

Comité de Dirección - elixido o 3 de abril de 2014