O Cluster

Alta de socios

As entidades que desexen darse de alta no Clúster TIC Galicia deben cumprir cos requisitos establecidos nos Estatutos e a tipoloxía recoñecida é:

(Artigo 13) Serán socios de pleno dereito:

Grandes Empresas TIC
. Aquelas que conten cunha facturación igual ou superior a seis millóns de euros, no último exercicio económico pechado.

Pequenas Empresas TIC
. Aquelas que conten cunha facturación inferior a seis millóns de euros, no último exercicio económico pechado.

Asociacións
. As asociacións de empresas TIC.

Colexios
. Os colexios profesionais TIC.

Centros Tecnolóxicos TIC
. Os centros tecnolóxicos TIC.

(Artigo 14) Terán a condición de socios especiais:

Adhesións Temporais
. Serán os emprendedores ou empresas de nova creación segundo o establecido no Regulamento de Réxime Interno.

Promotor TIC
. Calquera outra entidade integrada na asociación non recollida na clasificación anterior.

Modalidade de adhesión ao Clúster:

  • Emprendedor: 15€/ mes
  • Empresa con facturación 0 – 199.999€: 40€/mes
  • Empresa con facturación 200.000 – 399.999€: 60€/mes
  • Empresa con facturación 400.000 – 999.999€: 95€/mes
  • Empresa con facturación 1Millón – 6Millóns€: 150€/mes
  • Empresa con facturación superior a 6Millóns€: 300€/mes

Para formalizar a alta hai que descargar o formulario de alta, cubrilo e mandalo asinado á conta de correo: info@clusterticgalicia.com