Asociados

Servizos e Vantaxes

Información e axuda para o teu día a día

Caracterización das empresas.
  Visitamos e analizamos a todas as empresas do sector para ter información de primeira man sobre os seus produtos e servizos. Deste xeito temos actualizado o catálogo de produtos TIC que é difundido a nivel internacional e que tamén nos da unha visión completa da cadea de valor existente e dos posibles nichos de mercado.   

Axudas, concursos e licitacións
. Vixiamos e comunicamos as  publicacións de concursos e licitacións públicas. Elaboramos Resumos Executivos coa información máis relevante para facilitar a análise de cada liña publicada. Ademais enviamos boletíns periódicos con información moi específica e filtrada de interese sobre concursos públicos a nivel autonómico e estatal. Realizamos asesoramento en programas europeos acorde ás demandas que nos fan os  socios. 

Tramitación de documentación
. Axudamos a cumprimentar documentación e tamén na súa presentación ante a administración.  

Salas de xuntas
. Contamos con salas de reunións de distintas capacidades, despachos, salas de xuntas, aulas de formación e salón de actos, para que as entidades socias poidan celebrar xuntanzas, reunirse en Santiago con clientes, provedores, ou mesmo utilizalo como espazo de traballo en determinados momentos.

Gabinete de comunicación
.  Podemos axudarche coa túa comunicación mediática, tanto na redacción como na difusión de notas de prensa, enviando aos medios de comunicación e tamén difundindo nas canles propias do Clúster: Boletín Semanal, Web e Redes Sociais. 

Comunicacións internas entre socios
. A rede de contactos de todos os socios do Clúster permite difundir información de especial interese entre os socios, facer consultas entre socios, difundir ofertas, realizar buscas específicas de capacidades, localización de socios para colaboracións concretas e calquera outra comunicación que se necesite realizar entre os socios. 

Formación
. Organizamos cursos de formación específicos segundo as demandas das empresas. Ademais, mediante convenios con entidades formativas, ofrecemos a posibilidade de que as empresas elixan os cursos formativos que precisen con vantaxes económicas, sen estar suxeitos a que sexa unha necesidade común.

Convenios con provedores
. Ao representar un conxunto de empresas a entidade ten capacidade de negociar condicións especiais e de acadar descontos en certos produtos ou servizos complementarios para as empresas socias.

Interlocución coa administración. O Clúster ten un contacto permanente coas administracións públicas, de modo que os socios reciben información directa das actuacións das AA.PP., o mesmo tempo que o Clúster traslada a opinión do sector e colabora en cantas accións é posible.

Financiación e presenza en novos mercados

Emprendemento. Organizamos encontros entre emprendedores e investidores de ámbito nacional, ademais promovemos un Club de Investimento propio.

 Servizos de I+D+i.  Asesoramos e damos apoio en programas de I+D+i, tanto na fase de identificación de proxectos coincidentes coas convocatorias de axudas específicas, como mediante a busca de outras liñas de financiamento posibles ou de socios colaboradores. Tamén organizamos  xornadas de transferencia de I+D+i con centros de coñecemento e coas empresas.

 Internacionalización. Facemos prospección de mercados internacionais de maior interese para o sector. Localizamos empresas instaladas en destinos internacionais que poidan colaborar con entidades que se encontren na primeira fase de abrir mercados, ou alcanzar acordos de comercialización de produtos. Organizamos participacións conxuntas en feiras e misións comerciais.

  Networking. Organización de encontros e xornadas para favorecer a confianza e a cooperación entre as empresas socias. Xuntanzas para por en común os proxectos e as iniciativas así como as necesidades, dificultades e inquedanzas que poidan ter os socios. Un primeiro paso para chegar á cooperación.

Grupos de traballo. Organízanse grupos de traballo sobre temáticas específicas demandadas polos socios, colaborando na súa organización e apoio administrativo necesario para que alcancen os obxectivos.

Relacións con outros sectores. O sector TIC polo seu carácter transversal está permanentemente interactuando con outros sectores produtivos, polo que son fundamentais as actividades conxuntas con outros sectores para favorecer as relaciones empresariais, isto materialízase en convenios con outros clústeres e con xornadas e actividades intersectoriais onde se propicia un clima de coñecemento e confianza.

Máis información para darse de alta