Grupos de traballo

O Título VI. "Comisións e Grupos de Traballo" dos Estatutos do Clúster TIC Galicia marca as bases para a súa creación e funcionamento coas seguintes directrices:

Artigo 70. Por iniciativa do Comité de Dirección, poderán crearse Comisións e Grupos de Traballo sobre materias de interese para o Clúster TIC Galicia.

Artigo 71. As Comisións de Traballo terán carácter permanente e como obxectivo liderar unha tarefa concreta dentro da asociación, e poderán ter capacidade para a realización de tarefas de interese para o Comité de Dirección que establecerá unha normativa específica que se recollerá no Regulamento de Réxime Interno sen prexuízo dos presentes estatutos ou das capacidades que se lle outorgan ao responsable da Comisión para o non recollido en dita normativa.
O número de comisións será flexible, e poderán crearse e disolverse por acordo do Comité de Dirección.

Artigo 72. Os Grupos de Traballo terán carácter temporal e non terán capacidade executiva, e serán con carácter xeral grupos deliberantes ou tecnolóxicos que deberán elevar sempre as súas conclusións ao Comité de Dirección. A formación de grupos de traballo estará aberta, previa solicitude ao Comité de Dirección, e sempre que exista interese específico en materia obxecto destes. A coordinación de cada grupo corresponderalle a un membro do mesmo que será o encargado do bo funcionamento, que regulará a súa actividade diaria, e a comunicación de dito grupo e dos seus acordos co Comité de Dirección.